Index van namen beginnend met Y

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Overige)

Home


YSEBAERT, GISLAIN (29 januari 1691 ANZEGEM - )
YSEBAERT, GUISLENUS (02 mei 1661 ANZEGEM - 14 augustus 1717 ANZEGEM)
YSEBAERT, JOANNA (23 mei 1703 ANZEGEM - )
YSEBAERT, JUDOCA (17 oktober 1695 ANZEGEM - )
YSEBAERT, LIVINUS ( - )
YSEBAERT, MARIA (29 januari 1691 ANZEGEM - voor 1692)
YSEBAERT, MARIA (20 maart 1692 ANZEGEM - 21 februari 1764 ANZEGEM)
YSEBAERT, PETRUS (08 december 1699 ANZEGEM - )
YSEBAERT, PHILIP (24 maart 1663 ANZEGEM - 29 december 1725 ANZEGEM)
YSERMAN, JAN ( - )


Volgende pagina